Zasady składania i rejestracji oświadczeń o zamiarze wykonywania pracy przez cudzoziemców

ZASADY SKŁADANIA I REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE

WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

 

1. Wydawanie potencjalnym pracodawcom druków oświadczeń i poinformowanie o obowiązujących zasadach.

Pośrednik pracy przedkłada podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi do zapoznania się i podpisu pouczenia mówiącego o konsekwencjach prawnych powierzenia pracy cudzoziemcowi jak i wykorzystywania systemu oświadczeniowego do celów niezgodnych z deklarowanymi. W treści pouczenia znajduje się także informacja na temat możliwości przetwarzania przez PUP danych zawartych w oświadczeniu, w tym przekazywania ich organom kontrolnym (Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, Policja). Kopia podpisanego pouczenia zostaje w ewidencji organu rejestrującego oświadczenie. Odmowa zapoznania się z pouczeniem prawnym jest odnotowywana na druku oświadczenia w polu "rejestracja oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy".

W przypadku pracodawców składających w jednym dniu wielu oświadczeń dopuszczane jest podpisanie jednego egzemplarza pouczenia.

 

2. Przyjmowanie oświadczenia wraz z wymaganymi załącznikami po wcześniejszym jego sprawdzeniu.

- Oświadczenie powinno być złożone w oryginale. PUP potwierdza przyjęcie zgłoszenia i wpis do rejestru na oryginale oświadczenia (każde oświadczenie powinno posiadać osobny numer w rejestrze PUP), robi kopię, którą potwierdza „za zgodność z oryginałem”. Kopia oświadczenia pozostaje w aktach Urzędu, a oryginał oświadczenia otrzymuje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

- Oświadczenia powinny być wypełnione rzetelnie i kompletnie oraz w sposób czytelny, najlepiej pismem drukowanym, tak aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy.

- Oświadczenia, które będą wypełniane nieczytelnie, na których widnieją ślady powielania, skreślenia lub wypełnione kilkoma charakterami pisma nie będą rejestrowane.

- W formularzu oświadczenia istnieje element dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, albo braku tychże. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje zgodności powyższych deklaracji ze stanem faktycznym na podstawie okazanych przez podmiot dokumentów, czy też w oparciu o wiedzę organu. Prowadzenie działalności gospodarczej potwierdzają m.in. wpis do KRS, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w przypadku działalności rolniczej może to być zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego, lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego np. oświadczenie określone w art. 7 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r., Nr.64 poz. 592 z późn. zm.).

Pracownik PUP umieszcza notatkę na kserokopii oświadczenia, na podstawie jakiego dokumentu zweryfikowano fakt prowadzenia działalności gospodarczej czy rolniczej. Wymaga się aktualizacji przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi powyższych dokumentów przynajmniej raz w roku.

W związku z brakiem wiedzy urzędu o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej oraz z brakiem aktualnych dokumentów potwierdzających ten fakt pracownik PUP odnotowuje na oświadczeniu brak możliwości zweryfikowania prowadzenia działalności gospodarczej czy rolniczej.

W przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą żadnej rejestrowanej działalności, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.

 

3. Zarejestrowanie oświadczenia.

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca. Odbiór zarejestrowanego oświadczenia odbywa się następnego dnia po dniu, w którym zostało złożone oświadczenie.

W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście odebrać oświadczenia z siedziby Powiatowego Urzędu Pracy reprezentować może go wyłącznie osoba posiadająca pisemne upoważnienie wystawione przez podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy.

Oryginał zarejestrowanego oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywania pracy cudzoziemcowi wydawany jest za potwierdzeniem odbioru po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości osoby.

 

4. Monitorowanie oświadczenia.

Aby pomóc w zapobieganiu wykorzystywania uproszczonej procedury niezgodnej z jej przeznaczeniem Powiatowy Urząd Pracy powinien współdziałać z Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną, placówkami konsularnymi poprzez. m.in. niezwłoczne udzielanie na ich wniosek wszelkich informacji związanych z rejestracją oświadczeń.

Jeżeli składane oświadczenia będą budzić podejrzenia co do fikcyjnego zamiaru zatrudnienia cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy powinien przekazać takie informacje organom kontrolnym (SG, PIP, Policja).

Metryka strony
Data publikacji : 12.06.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 4077